I'm on work ....
deutsch
Remedies: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Adrenalinum bitartaricum (Adren-bt.)


Id. Remedy Abbreviation Groups Common Name Links
403 Adrenalinum bitartaricum Adren-bt. provings.info systematics and provings
homoeowiki.org
OpenHomeopath

Repertory Adrenalinum bitartaricum (Adren-bt.) all  ≥2  ≥3 
0 entries where grade ≥1